برگزیدگان دومین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات آب و هیدرولیک ایران

از مجموع ۱۷ اثر دریافت شده توسط دبیرخانه، سه اثر در غربالگری اولیه فاقد اعتبار لازم جهت شرکت در بخش اصلی شناخته شد. در نهایت از بین ۸ اختراع و ۶ ایده واصل شده و ارزیابی آنها توسط داوران مورد تایید بنیاد نخبگان و صنعت آب کشور، یک اختراع و ادامه مطلب…